Ile zarabia neurolog w Polsce?

0
4120
Ile zarabia neurolog w Polsce

Miesięczne wynagrodzenie lekarza neurologa wynosi średnio  4 320 zł brutto. Pensje neurologów wahają się od 3 672 zł do 6 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzeń uzależniona jest od wielkości placówki, stażu pracy lekarza, regionu zatrudnienia.

Czym zajmuje się neurolog?

Neurologia jest dziedziną medycyny, która obejmuje obszarem swego zainteresowania połączenia nerwowe w organizmie człowieka, obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy. Specjalista neurolog bada i diagnozuje różnego rodzaju zaburzenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych układów. Lekarz neurolog musi posiadać niezbędną wiedzę z zakresu:

 • nauk neurologicznych,
 • badań neurodiagnostycznych,
 • neurologii topograficznej,
 • bólów głowy i innych zespołów bólowych,
 • zaburzeń świadomości,
 • padaczki i innych chorób napadowych,
 • zaburzeń snu,
 • chorób mózgowo – naczyniowych,
 • urazów głowy i kręgosłupa,
 • zakażeń ośrodkowego układu nerwowego,
 • nowotworów,
 • chorób nerwów czaszkowych,
 • zaburzeń ruchowych,
 • chorób demielinizacyjnych,
 • chorób rdzenia kręgowego,
 • chorób mięśni,
 • zaburzeń mitochondrialnych,
 • neurorehabilitacji,
 • bioetyki,
 • farmakoterapii chorób układu nerwowego.

Jak zostać neurologiem?

Aby zostać neurologiem, należy ukończyć studia medyczne oraz odbyć staż podyplomowy. Dopiero wówczas można podjąć studia specjalizacyjne w neurologii. Celem studiów specjalizacyjnych jest nabycie zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które pozwolą na samodzielne diagnozowanie i leczenie chorób według standardów. Studia specjalizacyjne prowadzą również do doskonalenia osobowości specjalizującego się lekarza, kształtowanie postaw etycznych i obowiązku samokształcenia, poszerzania wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych. Po ukończeniu studiów specjalizacyjnych lekarz uprawniony jest do:

 • specjalistycznego orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanej i leczonej choroby,
 • orzekania w sprawach lekarskich, sądowych, ubezpieczeniowych i innych,
 • wystawiania opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących pacjentów,
 • udzielania konsultacji lekarzom podstawowej opieki i innych specjalności,
 • samodzielnego kierowania oddziałem klinicznym, szpitalnym lub przychodnią neurologii,
 • wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie neurologii,
 • kierowania specjalizacją w dziedzinie neurologii innych lekarzy,
 • doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych oraz podległego zespołu,
 • prowadzenia eksperymentu medycznego w dziedzinie neurologii.

Program specjalizacji składa się z kursów i staży kierunkowych, dyżurów medycznych oraz samokształcenia.

Kursy, które specjalizujący się odbywa obowiązkowo:

 • kurs wprowadzający so specjalizacji w neurologii,
 • kurs elektroencefalografii,
 • kurs ultrasonografii Dopplera,
 • kurs elektromiografii,
 • kurs potencjały wzrokowe,
 • kurs neuropatologii,
 • kurs promocji zdrowia w neuropatologii,
 • kurs onkologii w neurologii,
 • kurs postępy w neurologii,
 • obowiązkowych kurs doskonalący o tematyce fakultatywnej.

Kursy zaliczane są na podstawie kolokwium u kierownika kursu. Lekarz specjalizujący się w neurologii zobowiązany jest odbyć staże kierunkowe:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii,
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej,
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych,
 • staż kierunkowy w zakresie psychiatrii,
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii,
 • staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej,
 • staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii,
 • staż kierunkowy w zakresie neurorehabilitacji,
 • staż specjalizacyjny podstawowy w zakresie neurologii w innym ośrodku neurologicznym.

Staże zaliczane są na podstawie kolokwiów z wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki stażu oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych, czyli potwierdzenia samodzielnego wykonania zabiegów i procedur wymienionych w programie każdego stażu.

Lekarz specjalizujący się zobowiązany jest do studiowania fachowej literatury medycznej i śledzenia bieżącego piśmiennictwa neurologicznego, a także do uczestniczenia w zjazdach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Obowiązkowe jest również przygotowanie publikacji w formie co najmniej jednej pracy poglądowej lub oryginalnej publikacji naukowej. W okresie specjalizacji lekarz powinien pełnić co najmniej 3 dyżury miesięcznie w oddziale neurologii w trakcie każdego roku specjalizacji. Czas trwania specjalizacji w neurologii dla lekarzy po stażu dyplomowym wynosi 5 lat. Okres specjalizacji dzieli się na czas spędzony na kursach kierunkowych i specjalizacyjnych oraz czas poświęcony na pracę i kształcenie w jednostce macierzystej. Studia specjalizacyjne w neurologii kończą się państwowym egzaminem specjalizacyjnym, który składa się z części teoretycznej: egzaminu testowego i ustnego oraz części praktycznej.

Neurolog – własna firma

W celu otworzenia prywatnej praktyki neurologicznej, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi być wyposażony w niezbędny sprzęt oraz posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz neurolog musi posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, do którego nie wlicza się stażu, a także być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Ostatnim etapem w drodze do własnej firmy jest założenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here